Geamhradh mì-ghnàthach ann am Mosgo

'S e geamhradh mì-ghnàthach a tha e ann am Mosgo a-nis. Tha e glè bhlàth air a' bhliadhna seo an t-àm seo den bhliadhna. 'S e Samhain fuar a bha againn nuair a faca sinn sneachd, ach rinn e aiteamh anàs dèidh sin. 'S e dà thuras a thuit sneachd ann an Dùbhlachd agus rinn aiteamh an-dèigh 2-3 làithean, cha robh tuilleadh. Seo a' chiad turas nam bheotha ann an Ruis a chum mi Am Bhliadnha Ùr ach beag gun sneachd! Chan urrainn dhomh a thuigsinn gur an t-sìde a' Fhoghair neo an Earraich a tha e. Tha an roimh-aithris na h-aimsir ag ràdh gur Geamhradh glè bhlàth a bhios e agus tòisichidh an t-Earrach 'sa Mhàirt, cha bi 'sa Ghiblean mar is àbhaist.