Naidheachdan às tuath

Tha mi air tadhal air Innis Tìle o chionn goirid. 'B e trì bliadhna nach robh mi air a bhith an sin, ach nuair a tàinig mi gu h-eilean, dh'fhairich mi gun robh mi air a fhàg an-dè. 'S e rudan beaga a tha air atharrachadh ann an Innis Tìle, a-mhàin cuid dè thaighean ùra a tha air togalach an àiteigin. Ach tha a an nadur Tìleach a' coimhead mar a bha e o chionn mìle bliadhna (mar bu chòir dha coimhead).

Cha do thog mi dealbhan ùra an sin, thug mi mo chamara digiteach do mo mhàthair ach cha do cheannaich mi fear èile fhathast. Tha mi a' dol a dhèanamh a dh'aithghearr, ach an dràsda 's urrainn dhuibh na dealbhan fhaicinn a daoine èile (na càirdean agam) a tha air togail:
(bùthaibh an seo gus a chiad dhealbh gun teacsa fhaicinn)Obair chamara - ealain neo "banality"?

Tha obair chamara seòrsa ùr de dh'ealain. Tha taisbeanaidhean obrach camara ri faic a h-uile àite, ann na taighean-tasgaidh, leabharlannan, ospadalan is mar sin. Dè am faicear annta? A h-uile rud gur urrainn dhuinn smaoinich, daoine, beathaichean, nàdur agus tuilleadh. Tha na dealbhan cho mòran air chòir 's tha thu a' toiseachadh air smaoinneachadh nach eil air-letheachas aca, ged a tha a' ghnè aca glè mhath. Tha e a cuir ùine fhada a pheant deilbh dhualchasaich, ach a-mhàin aon diog am putan a dh'fhaisg. Tha e a' dol coimhead mar "banality" an àite ealaine.

Taighean, craobhan is ocsaidean

Tha mòran taighean anns an sgìre far a bheil mi a' fuireach gan sgriosadh agus tha taighean ùra agus glè àrd gan togail. Tha dòchas againn gum faigh fir-àiteachaidh nan taighean seo flait anns na taighean ùra a tha gan togail agus tha a h-uile duine ag iarraidh anns an aon sgìre a dh'fhuireach. Tha dùil againne gum bi an taigh agamsa air sgriosadh ann an 2010 agus tha mi'n dòchas gur urrainn dhomh fhaighinn flat anns an sgìre againn.

Ach 's e dùbhlan eile a th'ann. Airson an togaladh tha na fir-togail a tha ag obair an seo a' gèarradh mòran craobhan a tha suidhichte anns an sgìre againn agus chan eil sinn cinnteach gun suidhich iadsan craobhan èile nuair a bhios an togalach seachad. Tha sinne beagan fo chùram air oir tha an sgìre daonnan air a bhith "uaine" le mòran craobhan agus adhar fionnar bho a tha sinn a' faiginn tlachd. Nuair a bhios na taighean ùra deiseil 's'ann fada barrachd daoine a bhios a' fuireach an seo, bithidh iad barrachd ocsaidean a' caitheamh agus barrachd caraichean a' draibheadh. Agus 's e na craobhan a tha a' toirt dhuinn ocsaidean... Ach tha mi'n dòchas gum bithidh tuilleadh adhar fionnar againn agus aig daoine uile a tha a' dol a' fuireach an seo.

Labels:

Toirt suas no leantainn?

Seo a' chiad phost agam o chionn fada. Theab mi toirt suas na Gàidhlig, ach tha mi air ais gus a h-ionnsachadh a-rithist. Tha mi air toiseachadh ri lorg obair ùr agus tha mi an dòchas gum bi e an dara cuid aig companaidh-compiutair no -turasachd. Ri taobh Gàidhlig tha mi air toiseachadh às ùr ri cleachdach yoga a rinn mi deich bliadhna air ais! Tha cuid de dh'asanaichean na yoga glè dhuilich, ach chan eil eagal orm, tha mi a' faireachdainn glè mhath dhiubh agus chan eil mi ag iarraidh a thoirt suas mar deich bliadhna air ais. Tha mi a' leantainn ri cleachdadh yoga, ionnsachadh Gàidhlig agus sgrìobhadh gu mo bhlòg beag!

Ceann-latha nam barailean

Nuair a tha mi a' leughadh nam barailean airson post agam, tha mi a' faicinn à-mhainn na tìde dhiubh, chan eil a' chinn-latha a bu toigh leam faicinn cuideachd. An aithne do duine ciamar a cheartaichinn seo?

P.S. Tha fìos agam a-nis dè a nì mi - rachaibh gu Settings > Comments > Comments Timestamp Format agus roghnaichibh fear le ceann-latha an toil leibh.

Geamhradh mì-ghnàthach ann am Mosgo

'S e geamhradh mì-ghnàthach a tha e ann am Mosgo a-nis. Tha e glè bhlàth air a' bhliadhna seo an t-àm seo den bhliadhna. 'S e Samhain fuar a bha againn nuair a faca sinn sneachd, ach rinn e aiteamh anàs dèidh sin. 'S e dà thuras a thuit sneachd ann an Dùbhlachd agus rinn aiteamh an-dèigh 2-3 làithean, cha robh tuilleadh. Seo a' chiad turas nam bheotha ann an Ruis a chum mi Am Bhliadnha Ùr ach beag gun sneachd! Chan urrainn dhomh a thuigsinn gur an t-sìde a' Fhoghair neo an Earraich a tha e. Tha an roimh-aithris na h-aimsir ag ràdh gur Geamhradh glè bhlàth a bhios e agus tòisichidh an t-Earrach 'sa Mhàirt, cha bi 'sa Ghiblean mar is àbhaist.

Halò a h-uile duine!

Halò, is mise Andrei agus tha mi a' fuireach ann an Ruis. Seo a' chiad phost gun bhlog Ghàidhlig seo agam. Bha ùidh bheag orm blogaichean a sgrìobhadh, ach tha mi air tuigsinn gum feumaidh e mo chuideachadh cànan, 's e sin Gàidhlig a dh'ionnsachadh.

An toiseach, tha mi a' dol a dh' innse dhuibh carson tha mi Gàidhlig ag ionnsachadh. Tha mi nam chainntear agus tha mi cànan Lochlannach a' rannsachadh, gu h-àraidh Tìleach is Faronach. Co-dhiù, is Lochlannach am facal "rannsachadh, rannsaich" <- tìl. rannsaka. Dh'iarr mi fada cuid de cànan Ceilteach a dh'ionnsachadh. Bha mi ann an Innis Tìle, Reykjavík dà bhliadhna air ais agus chaidh mi gu bùth-leabhraichean. 'S e mòran leabhraichean-làimhe a b' ann, eatarra cànain Cheilteach, Gaeilge, Gàidhlig agus Cuimreach. Roghnaich mi Gàidhlig na h-Alba, cha chuimhne agam air an adhbhar thuige, is dòcha oir tha Gàidhlig as faisge air na cànain Lochlannach dè cànan Celteach. Seo Coll. Scott. Gaelic by Spadaro-Graham a b'ann. Thòisich mi Gàidhlig ag ionnsachadh, ach bha e cho duilich, ro dhuilich dhomh. Stad mi ga h-ionnsachadh, ach thòisich e às ùr am bliadhna seo, o chionn leth bliadhna. An turas seo chaidh e na bu furasta, bha mi a' cur gu feum TAIC-leasain cuideachd. 'S toil leam Gàidhlig a dh'ionnsachadh agus tha mi an dòchas gur urrainn dhomh a bruidhinn nas fheàrr a dh'aithghearr.